Privacyreglement

 

Privacyreglement cliënt gegevens van Zorgboerderij Zie Zoo

Versie 3, 2020

Form. 340.3

 

Eigenaar: Directie Zorgboerderij Zie Zoo

 

1. BEGRIPSBEPALINGEN

1. PERSOONSGEGEVENS: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon.

2. BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS: gegevens over godsdienst of levensovertuiging,ras,politieke gezindheid,lidmaatschap van een vakvereniging,gezondheid,seksuele leven,strafrechtelijke persoonsgegevens of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval  het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

4.VERSTREKKEN VAN GEGEVENS: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.

5. BESTAND: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens op een functioneel  bepaalde wijze verspreid is,dat toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

6.BETROKKENE: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Binnen Zie Zoo wordt hieronder verstaan dat degene die de diensten van Zie Zoo afneemt of dien vertegenwoordiger.

7. VERANTWOORDELIJKE: de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Deze persoon is verantwoordelijk  voor bewerking en  gebruik van de gegevens.

8. BEWERKER: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke, het beheer heeft over de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

9. TOESTEMMING VAN BETROKKENE: elke vrije en specifieke, en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

10.  DIRECTIE: de directeur die als taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens. Dus daar verantwoordelijk voor is.

11. KLACHTENCOMMISSIE: Binnen Zie Zoo is een klachtenfunctionaris opgesteld.

 

 

2. REIKWIJDTE

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

 

 

3. Doel

 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de  Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP/ WGBO de wet geneeskundige behandelovereenkomst.

2. Dit reglement is van toepassing binnen Zorgboerderij Zie Zoo te Zevenhuizen.

 

 

Voor wat betreft het recht op informatie, inzage dossier, bescherming privacy, overdracht van gegevens en de zorgvuldige omgang en verwijdering van gegevens wordt gewezen op de Wet WGBO (wet van regelt de rechten en plichten van cliënten die een geneeskundige behandeling krijgen) en WBP.(Wet bescherming persoonsgegevens). 

 

 

 4. VERTEGENWOORDIGING

1.Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders die  het ouderlijk gezag uitoefenen dan wel de voogd in plaats dan betrokkene.

2. Hetzelfde geldt voor de betrokkene in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar, en die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belang ter zake.

3. Indien de betrokkenen in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een  redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op.

4. Een betrokkene van zestien  jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen.

5. Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn/haar belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven de vertegenwoordiger voor hem/haar op.

    * indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem/haar het mentorschap is ingesteld:                                 De curator/mentor.

   * indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd :de  persoonlijk gemachtigde.

   * indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt : de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene.

  * indien een echtgenoot of levensgezel dat niet wenst of ontbreekt : een ouder,broer of zus of kind van de betrokkene.

6. De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger.

Hij/Zij is gehouden betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn/haar taken te betrekken.

 

 

5.VOORWAARDEN VOOR RECHTMATIGE VERWERKING

1.Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke nette en zorgvuldige wijze verwerkt.

2.Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij,gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt,toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

4. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 

6. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan :

1.de betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend.

2.dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene party is,of  voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

3.dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

4.dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene.

5.dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde en het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.

 

 

7. REGELS VOOR DE VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan.

1. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

2. De verwerking geschiedt door medewerker van Zie Zoo voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling,begeleiding,ondersteuning of verzorging van de betrokkene, dan wel noodzakelijk is voor het beheer van de betreffende zorg locatie.

3.De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie,beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

4. Zonder toestemming van de betrokkene kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek aan een ander gegevens over de cliënt worden verstrekt indien.

    * het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet wordt geschaad.

    * het vragen van toestemming,gelet op de aard en het doel van het onderzoek in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt voorkomen.

    * verstrekking is pas mogelijk indien het onderzoek het algemeen belang dient.

    * het onderzoek niet zonder desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd.

    * voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

5. Gegevens betreffen de erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt wanneer de verwerking plaats vindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de erfelijke gegevens worden verkregen tenzij.

     * een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

     * de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

6. De betrokkene zelf deze gegevens al openbaar heeft gemaakt.

7. Als de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen,het uitoefenen of het verdedigen van een recht in een gerechtelijke procedure.

 

 

8. INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE BETROKKENE

1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede.

     * zijn identiteit.

     * de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan al op de hoogte is.

     * bij verkrijging van persoonsgegevens buiten de betrokkene om, verstrekt de verantwoordelijke deze gegevens op het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt.

2. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

3.Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing indien de mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

 

 

9. RECHT OP INZAGE EN AFSCHRIFT VAN OPGENOMEN PERSOONSGEGEVENS

1.De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.

2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal  uiterlijk binnen vier weken worden verstrekt.

3.Recht op inzage kan worden geweigerd als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich mee brengt. Dit is b.v. het geval als het dossier ook persoonsgegevens van familieleden of andere cliënten bevat.

4. De binnen Zie Zoo gevolgde werkwijze bij inzage is in bijlage 2 van deze notitie opgenomen.

 

 

10. RECHT OP AANVULLING,CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN OPGENOMEN PERSOONSGEGEVENS

1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkenen afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

2.De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem/haar betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de verwerking voor komen.

3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

4.De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem/haar betrekking hebbende gegevens.

5. De verantwoordelijke bericht degene schriftelijk, die het verzoek indient van correctie/verwijdering binnen vier weken na het schriftelijke ontvangst. Een weigering moet gegrond zijn.  Dit wordt ook weer schriftelijk vast gelegd.

6.De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen twee maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

 

 

11. BEWAREN VAN GEGEVENS

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

2.De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.

3.Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene doet een verzoek tot verwijdering vóór het verstrijken van het bewaartermijn, dan worden de desbetreffende behandelgegevens verwijderd. Binnen een termijn van twee maanden.

4.Indien het bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene doet een verzoek tot verwijdering vóór het verstrijken van het bewaartermijn, dan worden desbetreffende behandelgegevens verwijderd, binnen een termijn van twee maanden.

5. Verwijdering blijft achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

 

 

12. KLACHTEN

1.Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij/zij zich wenden tot de wettelijk verantwoordelijke.

 

2.Indien dit voor de betrokkene niet leidt tot een acceptabel resultaat heeft hij/zij de volgende mogelijkheden:

* De binnen Zie Zoo aangestelde Familieraad in te lichten.

* De wettelijk verantwoordelijke via de mail in te lichten tot de klachten functionaris Dhr. C. Meyboom.

   Email adres: christiaanmeyboom@gmail.com

* www.ipkc.nl (interprovinciale klachten commissie Groningen/Drenthe)

 

 

13. WIJZIGINGEN, INWERKINGTREDING EN INZAGE VAN DIT REGLEMENT

1. Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de directie.

2.De wijzigingen van dit reglement  zijn van kracht vier weken na de verspreiding van de nieuwe gegevens aan betrokkenen.

3. Dit reglement  gaat vier weken na vastlegging in werking.

 

 

14. VIDEO OPNAMES/FOTOGRAFEREN

Doordat dit document getekend is hebben wij als bedrijf ons ingedekt voor het maken van video’s en fotograferen door derden.

 

Handtekening personeel: ……………………………………………..           

Naam: ………………………………………………..

 

Handtekening werknemer (Cliënt ) / wettelijk vertegenwoordiger: ………………………………………………………

 

Naam: ……………………………………………………. 

 

 

Bijlage 1: PRAKTISCHE UITWERKING  VAN PRIVACYREGLEMENT CLIËNT GEGEVENS VAN ZORGBOERDERIJ ZIE ZOO

 1. De directie is verantwoordelijk in het proces van beheer van privacy gegevens. Zij heeft als verantwoordelijke de bevoegdheid om het reglement vast te stellen en te wijzigen.

2. Als betrokkene wordt gezien elke cliënt met een verstandelijke beperking die bij Zie Zoo zorg en diensten afneemt.

3.Er bestaan verschillende gegevens bij Zie Zoo deze worden allen behandeld en bewaakt door de directie. Welke dat zijn wordt hier onder vermeld.

     * De persoonlijke gegevens, gegevens voor de financiële verantwoording, het cliëntdossier, de medische gegevens, gegevens van pedagoog, gegevens van relaties.

4. Binnen Zie Zoo worden gegevens bewaard op papier en op elektronische wijze.

5.Naast bovengenoemde privacy gegevens bestaan er ook foto's van de cliënten, die gebruikt worden voor de activiteiten van Zie Zoo. Hiervoor is de directie verantwoordelijk.

 

 

BIJLAGE 2: WERKWIJZE INZAKE INZAGE PERSOONSGEGEVENS

1. Een verzoek tot inzage in de eigen persoonsgegevens kan alleen schriftelijk of via de e-mail worden ingediend.  Het is verplicht dat de verzoeker de reden hiervoor indient.

2.Binnen uiterlijk twee weken wordt er op dit verzoek schriftelijk of per e-mail gereageerd.

3.In principe wordt inzage in alle gegevens gegeven, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden.

       * De verzoeker is achttien jaar of ouder.

       * De verzoeker is degene op wie de gegevens betrekking hebben. De identiteit van de betrokkene is aan getoond.

4. Inzage kan gedeeltelijk geweigerd worden als de gevraagde informatie ook informatie betreft over anderen en deze persoon hiertegen desgevraagd bezwaar maakt.

5. Inzage kan geheel en gedeeltelijk geweigerd worden.

        * ter voorkoming , opsporing en vervolging van strafbare feiten

        * bij gewichtige economische en financiële belangen.

       * voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten

       * als dat nodig is ter bescherming van rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van de verantwoordelijke locatie.

6. Inzage in de gegevens wordt verstrekt met instemming van de directie.

7. Verzoeker heeft het recht om correctie te vragen en verzet aan te tekenen.

 

8. Als de verzoeker het  niet  eens is met de beslissing dan dient deze schriftelijk bezwaar in bij zijn /haar vertegenwoordiger. Als dit niet tot voldoende resultaat leidt dan verwijst de vertegenwoordiger hem/haar door naar de Klachtenfunctionaris die deze klacht moet afhandelen.

 

 

Meldcode

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

 

Formulier  350.6

 

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Het bevoegd gezag van Zorgboerderij Zie Zoo

 

Overwegende

 

-        Dat de directie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;'

 

-        Dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij Zorgboerderij op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen met als doel signaleren en stoppen van het mogelijke geweld en hulp bieden bij de gevolgen ervan.

 

-        Dat de directie een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen Zorgboerderij Zie Zoo werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

-        Dat de directie in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

 

-        Dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten;

 

-        Dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen getuige van huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.

 

-        Dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor Zorgboerderij Zie Zoo werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de instantie zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt;

 

-        Dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent;

 

 In aanmerking nemende:

 

v  Het privacyreglement van Zorgboerderij Zie Zoo: zie de bijlagen op de website:  http://www.zorgboerderijziezoo.nl/.

 

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast:

 

 

 

 

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk

 *Contact veilig thuis Groningen/Drenthe: 0800 2000

 

 Bespreek uw melding vooraf met uw cliënt (vanaf 12 jaar) en / of met de ouder (als de cliënt nog geen 16 jaar oud is).

1. Leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;

2. Vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie;

3. In geval van bezwaren van de cliënt, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze bezwaren;

4. Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw cliënt of zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen;

5. Doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de cliënt of zijn gezinslid de doorslag moet geven

 

Van contacten met de cliënt over de melding kunt u afzien:

- als de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het geding is; of

- als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt daardoor het contact met u zal verbreken.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTIE IN HET SCHEPPEN VAN EEN RANDVOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG WERK – EN MELDKLIMAAT

 

Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt de directie er zorg voor dat:

 

- binnen de organisatie en in de kring van cliënten bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode;

 

- jaarlijks een aanbod wordt gedaan tijdens de vergaderingen van deskundigheidsbevordering, zodat beroepskrachten voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen binnen de code;

 

- er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de beroepskrachten kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code. Externe deskundigen mogen alleen geraadpleegd worden na toestemming van de directie.

 

- de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen Zorgboerderij Zie Zoo;

 

- de werking van de meldcode jaarlijks wordt geëvalueerd in een vergadering en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;

 

- afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de directie zijn beroepskrachten zal ondersteunen als zij door cliënten in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen.